حسین زارعی

مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری

نرگس حسینایی

مدیریت مالی و اداری

محمد قلی زاده

مدیریت سایت مرزی منطقه ویژه

هادی بقایی فرد

مدیریت فنی و خدمات شهری

امین بشیر

مدیریت حراست و امور انتظامی

علی یزدانی

روابط عمومی و حوزه ریاست