قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ ھفدھم اردیبھشت ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و ھفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ھشتاد و پنجم( ۵٨) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نھم بھمن ماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و شش موافقت و در تاریخ ٢/٣/١٣٨٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره٢٧٣۶١/۵٩ مورخ١٩/٣/١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با ٣۵ ماده و ٧۴تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.