مزایای گمرکی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی :
1- معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در تولیدات جهت ورود کالا به سرزمین اصلی.
2- عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای ضایعات مواد اولیه به کار رفته در تولید.
3- ورود تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری خارجی اعم از نو و مستعمل بدون پرداخت عوارض گمرکی
(استفاده از رویه ترانزیت خارجی)
4- عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه اقتصادی (براساس ماده 24 قانون امورگمرکی صاحب کالا باید ظرف مدت سه ماه نسبت به ترخیص کالای خود از گمرک اقدام کند، این زمان تا دو ماه دیگر قابل تمدید است که در مجموع بعد از 5 ماه اگر کالا ترخیص نگردد، به عنوان کالای متروکه شناخته شده و تحویل سازمان اموال تملیکی می گردد، که انبارهای منطقه ویژه از این قانون مستثنی می باشند.)
5- وجود انواع انبارهای : مسقف، هانگارد و روباز در منطقه بدون محدودیت استفاده (از نظر ظرفیت و زمانی) با حداقل هزینه های انبارداری و امکان بیمه کلیه کالاهای وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج (دوره نگهداری) در انبارهای عمومی و اختصاصی.
6- صدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله و صدور گواهی مبدأ جهت کالاهای وارداتی و صادراتی.
7- واردکنندگان کالا به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله به دیگران واگذار کنند، در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
8- مواد اولیه و قطعات خارجی واردشده به منطقه که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده درمنطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی با حداقل تشریفات گمرکی به منطقه، مرجوع و رفع تضمین و تعهدات می شود.
9- امکان دپوی کالاهای ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت انجام صادرات مجدد یا ترانزیت آن.
10- امکان تبدیل و بسته بندی کالاها جهت صادرات مجدد با کمترین تشریفات گمرکی (اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند مواد اولیه خود را پس از فرآوری تبدیل یا بسته بندی در منطقه ویژه به خارج از کشور صادر نماید.)
11- عدم نیاز به ثبت سفارش کالا جهت ورود به سرزمین اصلی با استفاده از مزیت درصد مجاز ورود کالا (تعیین شده توسط کمیسیون ارزش افزوده)
12- مجاز بودن ورود و تخلیه کالا به اتکای پروانه ترانزیت یا کارنه تیر در منطقه از سایر مناطق و گمرکات مرزی کشور و بالعکس.
13- بانک های کشور جهت گشایش اعتبار اسنادی مجاز به پذیرش قبض انبار قابل معامله و گواهی مبدا که توسط منطقه صادر می گردد، می باشند.