بهرامی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی:

اولویت اول وزارت خارجه تقویت مناسبات تجاری با کشورهای منطقه و ایجاد تعامل پایدار برای فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری و حضور پر رنگ تر بخش خصوصی می باشد.