حضور سید علی رییزوی، رئیس سازمان توسعه تجارت و گردشگری ایران و پاکستان در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی جهت آشنایی با مزایای سرمایه گذاری در این منطقه.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویزه اقتصادی خراسان جنوبی سید علی رییزوی رئیس سازمان توسعه تجارت و گردشگری ایران و پاکستانپس از دیدار با مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه ویزه اقتصادی و بازدید از واحدهای مستقر در منطقه بیان داشت:

مزیتهای مالی و جغرافیایی سرمایه گذاری در این منطقه بسیار جذاب می باشد.

رییزوی اعلام نمود:

در زمینه های تجهیزات پزشکی و لوازم ورزشی آمادگی سرمایه گذاری در این منطقه را داریم که می بایست در این زمینه رایزنی هایی صورت پذیرد.