محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی :
حجم مبادلات تجاری استان در چشم انداز ۱۴۰۴ باید به ۵ برابر میزان فعلي افزايش يابد.