رد کردن لینک ها

با همکاری واحد HSEمنطقه ویژه اقتصادی صورت گرفت: 🔰برگزاری کارگاه آموزشی مبانی کمک های اولیه با حضور پرسنل و اعضای محترم سایت مرکزی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

🔰برگزاری کارگاه آموزشی مبانی کمک های اولیه با حضور پرسنل و اعضای محترم سایت مرکزی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام