رد کردن لینک ها

برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی مبانی کمک های اولیه با حضور پرسنل محترم سایت مرزی و مسئولین محترم واحدهای سرمایه گذاری مستقر در سایت مرزی

با همکاری واحد HSEمنطقه ویژه اقتصادی صورت گرفت: 🔰برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی مبانی کمک های اولیه با حضور پرسنل محترم سایت مرزی و مسئولین محترم واحدهای سرمایه گذاری مستقر در سایت مرزی

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام