رد کردن لینک ها

مدیران اداری

حسین زارعی

مدیریت اقتصادی و سرمایه‌گذاری

داخلی ۱۱۸

Investmentmanager@birjandsez.ir

فاطمه طاهری نژاد

مدیریت اداری و پشتیبانی

داخلی ۱۱۲

officialmanager@birjandsez.com

محمد قلی زاده

مدیریت سایت مرزی

داخلی ۱۲۳

bordermanager@birjandsez.ir

راضیه رحمانی

مدیریت امور مالی

داخلی ۱۲۴

financialmanager@birjandsez.ir

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام