رد کردن لینک ها

🔰ایجاد مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی درازای تعهد به پرداخت یک میلیاردودویست میلیون تومانی

🔰ایجاد مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی درازای تعهد به پرداخت یک میلیاردودویست میلیون تومانی

🔰شناسایی ۱۰۱ طرح سرمایه گذاری استانی در دهمین نشست ستاد توسعه خاوران 🔰ایجاد مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی درازای تعهد به پرداخت یک میلیاردودویست میلیون تومانی 🔰امضا ۲

برگزاری دومین جلسه  کارگاه آموزشی مبانی کمک های اولیه با حضور پرسنل محترم سایت مرزی و مسئولین محترم واحدهای سرمایه گذاری مستقر در سایت مرزی

برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی مبانی کمک های اولیه با حضور پرسنل محترم سایت مرزی و مسئولین محترم واحدهای سرمایه گذاری مستقر در سایت مرزی

با همکاری واحد HSEمنطقه ویژه اقتصادی صورت گرفت: 🔰برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی مبانی کمک های اولیه با حضور پرسنل محترم سایت مرزی و مسئولین محترم واحدهای سرمایه گذاری مستقر

دعوت رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی برای حضور در انتخابات

دعوت رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی برای حضور در انتخابات

دعوت رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی برای حضور در انتخابات به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی مهندس مرتضی صفدری زاده رئیس سازمان با انتشار

بازدید میدانی جناب آقای ابراهیم طاهریان؛مشاور محترم وزیر امورخارجه و نماینده ویژه در افغانستان  از مجموعه سایت مرزی ماهیرود

بازدید میدانی جناب آقای ابراهیم طاهریان؛مشاور محترم وزیر امورخارجه و نماینده ویژه در افغانستان از مجموعه سایت مرزی ماهیرود

بازدید میدانی جناب آقای ابراهیم طاهریان؛مشاور محترم وزیر امورخارجه و نماینده ویژه در افغانستان از مجموعه سایت مرزی ماهیرود با همراهی :جناب آقای مهندس موهبتی مدیرکل محترم دفترهماهنگی امور اقتصادی

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام