رد کردن لینک ها

اولین جلسه کمیته حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار باحضور جناب آقای دکترغلامی مشاور HSEسایت های ترانشیپ و مسئولین ایمنی واحد های ترانشیپ مستقر در سایت مرزی

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام