رد کردن لینک ها

بازدید جناب خسروی رایزن اقتصادی سفارت ایران درافغانستان وهمراهی جناب حیدری فرد؛ سرپرست نمایندگی وزارت امورخارجه در استان از: 🔸️سایت مرکزی منطقه ویژه اقتصادی بیرجندهمچنین مجموعه ای ازمجتمع های تولیدی صنعتی مستقر

🔰پیروبازدیدمیدانی رایزن اقتصادی سفارت ایران در کشورافغانستان (کابل) از منطقه ویژه اقتصادی سایت مرزی ماهیرود؛ صبح امروز صورت گرفت: 🔸️بازدید جناب خسروی رایزن اقتصادی سفارت ایران درافغانستان وهمراهی جناب حیدری فرد؛ سرپرست نمایندگی وزارت امورخارجه در استان از: 🔸️سایت مرکزی منطقه ویژه اقتصادی بیرجندهمچنین مجموعه ای ازمجتمع های تولیدی صنعتی مستقر 🔸️شایان ذکر است: ارزیابی وشناسایی هرچه بهتر فرصت ها ؛ظرفیت هاوتوانمندی های اقتصادی استان از جمله برنامه های سفر رایزن سفارت ایران درافغانستان می باشد.

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام